Sunday, June 30, 2013

Maayong Sulogoon sa Katawhan

Daghan ang gusto moalagad sa katawhan pinaagi sa pagtanyag sa ilang serbisyo publiko. Apan pipila lang kanila ang napili ug gihatagag higayun alang sa serbisyo publiko sanglit limitado man lang ang lingkuranan sa pangatundanan – ang mahimong sulugoon sa katawhan. Kinsaman kining mga maayong sulugon sa katawhan? Angayan ba kaha sila sa maong mga pangatungdanan?         

              
Panahon sa piniliay, nagpaubos ang mga kandidato sa ilang pagpangampanya nga sama sa sulugoon nga nitangyag sa mga hangyo ug panaad nga buhaton ngadto sa katawhan nga giisip nilang agalon nga mopili kanila alang sa mga katungdanan diha sa serbisyo publiko. Apan sa panahon nga anaa na sila sa maong posisyon, ang uban giisip gihapun nila nga ang katawhan labaw sa tanan apan ang uban kanila wala na nag-isip niana kay nabag-o naman sila diha sa dili makatarunganong kinaiya.

Sa laing bahin, ang mga empleyado diha sa mga ahensya sa gobyerno nagsaad usab sa dihang misulod sila arun magtrabaho ug buhaton nila ang pagpangserbisyo ngadto sa lumulupyong katawhan nga giisip ingon nga agalon diha sa serbisyo publiko. Apan sa panahon nga anaa na sila sa maong posisyon, ang uban giisip gihapun nila sa tinud-anay ang susamang panghuna-huna.  Samtang ang uban gi-isip na hinuon nila ang ilang kaugalingon nga mao nay agalon sa mga katawhan. Apan dili kini mao ang mithi nga angayng batonan sa usa ka sulugoon sa katawhan.

Ang Akta Republika 6713 nagpahinumdum, nagtudlo ug nagsugo ngadto sa mga piniling opisyales ug tinudlong mga empleyado diha sa mga ahensya sa gobyerno sa pagbuhat og maayong serbisyo publiko isip maayong suluggon ngadto sa katawhan. Diha sa Seksyon 4 sa maong balaod naghisgut nga ang tanang publikong opisyales ug empleyado niini kinahanglang sundon ang walo ka labing mga maayong prinsipyo ug pamatasan diha sa paghimo o pag-implementar sa opisyal nga mga bulahatong publiko. Kining walo ka labing maayong prinsipyo ug pamatasan mao ang (1.) pagdawat pagbuhat alang sa kaayohan sa katawhan labaw kay sa personal nga kaayohan (commitment to public interest), (2.) adunay hataas nga kalidad kahibalo sa pagserbisyo (professionalism), (3.) mohatag serbisyo sa tanan nga walay diskriminasyon, walay gidapigan ug kanunay matinud-anon (justness and sincerity), (4.) mohatag serbisyo sa tanan nga walay pagsusi sa gilangkubang partido politikal (political neutrality), (5.) kanunay motahud ug kanunay andam mohatag sa saktong aksyon sa katawhan (responsiveness to the public), (6) kanunay matinud-anon sa nasud ug andam moprotektar niiini gikan sa kaaway ug sa kanunay mosalig pagamit sa mga produkto sa nasud (nationalism and patriotism), (7) pagdawat pagbuhat alang sa demokrasya ug kanunay depensahan ang Konstitusyon (commitment to democracy), ug (8) yano o simple nga pagkinabuhi (simple living). Klaro kaayo niining balaodnon nga ang tanang mga publikong opisyales ug empleyado niini kinahanglan nga alagaran ang katawhan diha sa ilang batakang panginahanglan ug tawhanong katungod kay sila mao man ang sulugoon sa katawhan.

Hinaut  nga ang atong bag-ong opisyales nga napili uban ang mga empleyado diha sa mga ahensya sa gobyerno padayun nga magmaligdong ug magmapaubsanon diha sa sa pagpangalagad isip mga sulugoon sa katawhan dili lamang tungod sa batakang balaod nga nagsugo niini kon dili pagtuman usab sa mga lagda ug gitudlo diha sa Kristohanong pagtulun-an, nga maoy labing importanteng sundon ug angayng pagabuhaton sa tanan. Gani ang atong Labawng Magtutudlo nga si Jesu-Cristo nag-ingon “Kon kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong pangulo, kinahanglan nga magpaubos siya ug mahimong sulugoon sa tanan” (Markos 9:35). Apan dili kini nagpasabot nga ang atong mga opisyales ug empleyado sa gobyerno uliponon sa katawhan kon dili kini nagpasabot ngadto kanila nga anaa sa pangatungdanan (opisyal man o empleyado sa gobyerno) kinahanglang padayong mohatag sa kinahanglanong serbisyo publiko uban ang makanunayon, madasigon, mapaubsanon, matinud-anon, han-ay, simple, ug walay ikasaway nga kinaiya.

Sa panahun nga sila anaa na sa mga halangdong katungdanan isip sulugoon sa katawhan ug nagbuhat na og maayong gimbuhaton ug nagmalampusong sa paghimo niini, sundon unta nila ang gitudlo ni Jesu-Cristo nga nagkanayon “Ingon usab kamo niana, sa diha nga makabuhat na kamo sa tanan nga gipabuhat kaninyo, pag-ingon kamo ‘mga sulugoon kami nga dili takos; igo lang kami nagbuhat sa among katungdanan” (Lukas 17:10).

Manalangin unta ang Labing Balaan nga Diyos ngadto kanila nga takos ug gitahasan sa mga katungdanan isip sulugoon sa katawhan ilabina sa Lungsod sa Alegria. Ipadayun unta nila ang pagpatuman sa mga maayong plano, programa ug serbsiyo ngadto sa tanan uban ang gugma, panaghiusa, ug katakus sa mga opisyales ug empleyado nga mobuhat niini alang sa tinuoray nga kalambuan, kahapsay, kalinaw, ug kabibo sa Alegria. ☻ JSN
Blog Archive